SK

Prindi

Testsertifikaatide kasutustingimused

Kehtivad alates 01.03.2016

1. Mõisted

Testsertifikaat - digitaalsed andmed, mis võimaldavad digitaalallkirja andmist, isikutuvastust, digitaalse dokumendiga seotuse tõestamist, seadmetuvastust, turvalise andmeedastuse tagamist, tarkvara signeerimist ja/või andmete krüpteerimist ning mis on välja antud sertifikaatidel baseeruvate lahenduste väljatöötamiseks.
Kandja - kiipkaart, SIM-kaart, krüptopulk või muu riistvara, millele on Testsertifikaadid kantud ja mida on lubatud kasutada ainult vastaval Kandjal baseeruvate lahenduste väljatöötamiseks.
SK - sertifitseerimisteenuse osutaja ja Testsertifikaadi ja/või Kandja üleandja, SK.
Kasutaja - juriidiline või füüsiline isik, kelle kasutusse on SK poolt Testsertifikaat ja/või Kandja antud.
Kodulehekülg - SK kodulehekülg, mis on kättesaadav aadressil: https://www.skidsolutions.eu

2. Üldtingimused

2.1. Testsertifikaadi kehtivus lõpeb Testsertifikaati märgitud kehtivuse aegumisel või Testsertifikaadi kehtetuks tunnistamisel.
2.2. SK-l on õigus tunnistada Testsertifikaat kehtetuks järgmistel juhtudel:
    2.2.1. kui ilmneb, et Kasutaja on Testsertifikaati kasutanud muul otstarbel, kui käesolevad kasutustingimused ette näevad;
    2.2.2. kui selleks tekib SK seisukohalt põhjendatud vajadus;
    2.2.3. SK ja Kasutaja kokkuleppel.
2.3. SK-l on õigus avaldada infomatsiooni Testsertifikaadi Kasutajate kohta.
2.4. Käesolevad Testsertifikaatide kasutustingimused on Kasutajale siduvad kogu Testsertifikaadi kasutamise aja jooksul.
2.5. SK-l on õigus ühepoolselt kehtestada, täiendada ja muuta Testsertifikaatide kasutustingimusi, teavitades sellest Kasutajat Kodulehekülje vahendusel.

3. Kasutaja kohustused

3.1. Kohustub tasuma SK-le ühekordse Testsertifikaadi ja/või Kandja väljastamise tasu vastavalt SK kehtestatud hinnakirjale, mis on kättesaadav Kodulehel, ja SK poolt esitatud arvele.
3.2. Kohustub Testsertifikaati ja/või Kandjat kasutama üksnes sertifikaatidel või Kandjal baseeruvate lahenduste väljatöötamiseks, testimiseks ja demonstreerimiseks.
3.3. Kohustub Kandjat heaperemehelikult hoidma.
3.4. Kohustub järgima käesolevaid Testsertifikaatide kasutustingimusi.

4. Vastutus

4.1. Kasutaja vastutab Testsertifikaatide ja/või Kandja kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede ja kahju eest ainuisikuliselt ning täies ulatuses.
4.2. Kasutaja on saanud Testsertifikaadi ja/või Kandja „AS IS” - põhimõttel ning SK-l puudub mistahes vastutus Testsertifikaadi ja/või Kandja kasutamisest või selle funktsionaalsusest tingitud tagajärgede eest.
4.3. SK ei vastuta, kui temast mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud, kolmanda osapoole tegevus/tegevusetus) ei saa Kasutaja Testsertifikaate ja/või Kandjat kasutada.